Polityka prywatności

Zasady podstawowe

1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych na portalu https://www.bobototu.pl jest RiriAnn Anna Kamińska ul. Zamkowa 13/3, 35-032 Rzeszów. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych.

2. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza innych danych o Użytkownikach niż te, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz dane, które zostały przez Użytkownika podane dobrowolnie lub mogą być gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe są przez administratora przechowywane w sposób bezpieczny w odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, które zostały zabezpieczone przed możliwością dostępu osób nieuprawnionych. Zasady Polityki Ochrony Prywatności są udostępniane wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie na stronie www.bobototu.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.

2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Dane wymagane podczas rejestracji

1. W formularzu rejestracyjnym Sprzedawca określa dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. Podane danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług przez Sprzedawcę.

2. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie przez Użytkownika wskazanych poniżej danych:

Imienia (imion);

Nazwiska;

Adresu poczty elektronicznej, który będzie stanowił login do serwisu;

3. Użytkownik w formularzu rejestracji określa dodatkowo hasło oraz podpis (nick) używany w serwisie.

Ujawnienie danych

1. Na profilu Użytkownika ujawnia się jedynie takie dane jak wybrany przez niego podczas rejestracji podpis (nick). 

2. Sprzedawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Przedmiotowe dane osobowe zostały zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. 

4. Użytkownik ma prawo do aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych. 

5. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w użytkowaniu portalu www.bobototu.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług Serwisu, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

6. Użytkownik przy wykonywaniu usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.

7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 

8. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa, administrator danych osobowych może udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, wyłącznie na pisemny wniosek. Udostępnienie danych nastąpi, po odpowiednim udokumentowaniu naruszenia prawnie chronionych interesów prawnych osoby trzeciej.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przez administratora danych udostępnione innym osobom na podstawie pisemnej zgody osoby której dane są przetwarzane lub na żądanie uprawnionego organu państwowego.

Komunikacja wewnętrzna

1.Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom listów elektronicznych (maili) z powiadomieniami o ważnych zmianach dokonywanych na portalu.

Polityka plików „cookies”

1. Przez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.

2. Pliki „cookies” używane są w celu spersonalizowania stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika. Należy przez to rozumieć także, tworzenie anonimowych statystyk, przez które możliwe jest polepszanie działania strony oraz dopasowania informacji wyświetlanych na owej stronie.

3. Zgodnie z obowiązującym prawem, na pierwszej otwartej przez Użytkownika stronie wyświetlany będzie komunikat o treści „Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie”. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien zgodzić się na używanie „cookies”.

4. Dane osobowe gromadzone za pomocą „cookies” są zakodowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich przez osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności jest zgodna z Regulaminem portalu www.bobototu.pl i stanowi jego integralną część.